ALEViLiK-Ahmed Akgündüz

Ey şehidi Kerbela’ya ağlayan ilahisi: http://www.ussaki.org/video/830/Sehit-1

         http://www.risaleajans.com/gundem/ahmet-akgunduz-cumhuriyet-ve-oda-tvnin-iftiralarina-cevap-verdi

ALEVİLİK KONUSUNDAKİ KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ  :   http://www.risaleajans.com/video-galeri/alevilik-konusundaki-kirmizi-cizgilerimiz-cami-cemevi-asevi

Prof. Dr. Ahmed AKGÜNDÜZ    http://www.youtube.com/results?search_query=ahmet+akgunduz&search_type=&aq=f    http://www.google.dk/#hl=da&q=ahmet+akgunduz&meta=&aq=&oq=ahmet+akgunduz&fp=f9c53434d4d54644

Hemen şunu belirtmek istiyorum ki, alevi-sünnî diyalogunun ya­pılabilmesi için, her ikisinin de ehl-i tevhîd manasında ve İslâmın gölgesi altında düşünülmesi gerekir. Aksi takdirde, bugün Aleviliğe, özellikle belli çevreler tarafından öyle manalar veril­mektedir ki, bu manaları, ne Aleviliğin ileri gelenleri ve ne de din mensubu bir insanın kabul etmesi mümkün değildir.

Mesela “Alevilik bir inanç sisteminden ziyade hayat tarzıdır. Alevilik öte dünya üzerine değil bu dünya üzerine; efsane üzerine değil in­san üzerine kuruludur. Osmanlı değil ve Arap hiç değildir. Ço­ğunlukla Türk, biraz Kürt’tür. Orta Anadolu insanının yaşam tarzıdır. İslâm’dan etkilenmiştir; ama Şamanist karakter taşır. Kıs­men Budizm ve Hıristiyanlığın etkisi altında kalmıştır. Şi’î hare­ketiyle çok az ilgilidir ve soyut bir Ali sevgisi vardır.”1. Dikkat edilirse, bu sözleri söyleyen insan, başta âhireti inkâr etmekte­dir; İslâmiyetle olan bağını, sadece Şamanizm kadar görmekte­dir. Hz. peygamber’e uymayı Arap olmak gibi takdim etmektedir.

Şimdi burada şunun tesbit edilmesi gerekir: Tarih boyu, başta Alevîlerin ve biz sünnîlerin hürmet gösterdiği on iki imam olmak üzere, alevîsi ve sünnîsiyle bütün Müslümanlar, Kur’an ve Sünnet’in temel esasları olan Allah’ı bir bilmekte; Hz. Mu­hammed’i (s.a.v.) O’nun hak peygamberi olarak kabul etmekte ve Kur’an’ın Allah’ın kelâmı olduğuna iman etmekte ittifak halin­dedirler.

Bu üçünden taviz verenin, adı ister sünnî olsun ister alevî olsun, müslüman olarak karşımıza diyalog için çıkması mümkün değildir. Ancak başka bir dinin mensubu olarak onun­la mu’â-mele edilir.

Zann ediyorum ki, bu noktada, hakiki ale­vîlerden hiçbirinin itirazı yoktur. Ayrıca başta imam Ca’fer-i Sa­dık olarak bütün imamlar ve İslâm âlimleri, zarûriyat-ı diniye olarak adlandırdıkları namaz, oruç ve zekât gibi farzları; içki iç­memek, fuhuş yapmamak ve kumar oynamamak gibi yasakları, dinin tabi’î parçaları görmede ittifak halindedirler. Bizim tesbit­Ierimize göre, bunları yapamamak ayrıdır; reddetmek ayrıdır. Alevî veya sünnî bir insan, bu saydıklarımızı yerine getirmeyebi­lir; ancak dinde yoktur demeleri mümkün değildir. Böyle bir inkâr karşısında, alevî sünnî diyalogunun da manası yoktur.

O halde bizim diyalogumuz, Allah’a iman eden, Hz. Pey­gamber’i hak Peygamber kabul eyleyen ve Kur’an ile onun ge­tirdiği emir ve yasakları yaşayamasa bile, reddetmeyen hakiki alevîlerle olacaktır. Aksi takdirde biraz sonra arz edeceğimiz gi­bi, İslâmın tasavvuf ve itikadı bir kolunun Anadolu adetleriyle yoğrulmuş şekli demek olan alevîlikle, bahsi edilen ve alevîliği yeni bir din gibi kabul eden anlayışı bağdaştırmak mümkün olmayacaktır.

Bu sebeple Alevîlik konusundaki bazı kırmızıçizgileri hatır­latmakta fayda vardır:

1. Alevilik ve Bektaşilik Anadolu’da bir tarikat şeklinde yü­rümüştür ve bu sebeple de Bektaşi ve Alevi tekkelerine veya dergâhlarına son zamanlarda ve özellikle de 28 Şubattan sonra Cem Evi denmeye başlanmıştır. Eskiden beri cem âyinleri vardır. Bu manada Cem Evleri tekke veya dergâhtır; asla mabed değildir. Eğer mabed kabul edilirse, Aleviliği müstakil bir din kabul edenlerin görüşü desteklenir ki, hükümet bu güna­hın ardından kıyamete kadar kalkamaz. Batılıların isteği de budur. Batılı İslâmologlar, Alevileri müstakil bir din mensubu olarak göstermeye çalışmaktadırlar.2

2. Diyanet işleri Başkanlığı’nın kaldırılması ve Din Dersle­rinin Anayasadan çıkarılması gibi istekler, Alevîliği yeni bir din olarak sunanların isteğidir.

3. Eğer Cem Evlerine bütçeden maddi bir destek verilirse, Türkiye’de mevcut bütün tarikatların da Bütçeden tahsisat is­teme hakkı vardır.

4. AK Parti hükümeti Kilise ve Havra açma konusundaki hatasını burada tekrarlamamalıdır. Cumhuriyet döneminde Ecevit Hükümeti bile bu tavizi vermemiş ve daha doğrusu ve­rememiştir.

Bilindiği gibi, Erdebil Şeyhlerinden Şeyh Cüneyd şeyhliği­ne şahlık katmak istemiş ve ancak muvaffak olamayarak 1460 yılında katl edilmiştir.

Yerine geçen oğlu Şeyh Haydar da aynı gayeyi devam ettirmiş ve Anadolu’yu Şî’alaştırmak metodunu kullanarak şahlığını pekiştirmek istemiştir. Kucaklarında bü­yüdüğü Akkoyunlu Devletine de hıyanet edince, Yakub Bey tarafından 1488 yılında o da öldürülmüştür.

Yerine geçen Şah is­mail ise, Erdebil Sofuları veya Halifelerini Anadolu’ya göndere­rek, hem Anadolu’yu Şl’alaştırmayı ve hem de böylece Anado­lu’yu hâkimiyeti altına almayı hayatının gayesi edinmiştir. Ni­tekim temkinli davranmayan Akkoyunlu Devleti, torunları olan Şah İsmail tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Akkoyunlu Devletini ortadan kaldıran ve hem şeyhliği ve hem de şahlığıyla Anadolu üzerine yürüyen Şah İsmail, halifeleri vasıtasıyla Anadolu’yu tam bir anarşiye sürüklemekte ma­alesef muvaffak olmuştur.

1507 yılında üzerine yürüdüğü Ala­üddevle Bey’jn mağlubiyeti üzerine Elbistan, Harput ve Diyarbekir’i yakmış ve yıkmıştır. Bu arada Erdebil Sofuları da Ana­dolu’da anarşi çıkarmaya başlamışlardır.

Şah îsmail’in taraf­tarları olan askerler, kırmızı çuhadan taçlar giydiklerinden do­layı onun taraftarı olan herkese Sürhser; yani Kızılbaş denmiş­tir.

Şah İsmail’in halifelerinden olan Rumiyeli Nur Ali Halife başkanlığındaki Erdebil sofu ve müritleri, Tokat’a saldırmışlar ve yüzlerce insanı kılıçtan geçirmişlerdir. Maalesef Şehzade Ahmed üzerlerine ordu göndermişse de muvaffak olamamıştır. Bu arada Antalyalı Hasan Halife ve oğlu Şahkulu veya Osman­lı tarihçilerinin ifadesiyle Şeytan Kulu (Şahkulu Baba Tekeli veya Karabıyıkoğlu da denmektedir) eliyle Anadolu’daki Alevî­leri Osmanlı Devleti aleyhinde teşkilatlandırmaya başlamıştır.

Bunları bertaraf eden Yavuz Sultan Selim’i soykırım yap­makla suçlamak ve hatta Alevi Çalıştaylarında onun isminin mahallelerden ve diğer mekân isimlerinden kaldırılmasını tek­lif etmek, tarihin ters çevrildiğinin delilidir. Ak Parti hükümeti­nin, açılım uğruna kendisi ile milleti arasında uçurumlar mey­dana getirecek açılımları kabul etmemesi gerekir.

Bu konuda sözün özünü Bediüzzaman söylemiştir:

Ey ehl-i hak olan ehl-i sünnet vel-cema’at! Ve ey al-i beytin muhabbetini kendilerine meslek edinen alevîler! Ça­buk bu manasız ve hakikatsiz, haksız ve zararlı olan tartış­maları aranızdan kaldırınız. Yoksa geçmişte komünizm ve dinsizlik cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde kullandığı gibi, bugün de vatan ve millet düşmanları, vatanımızı ve milletimi­zi bölmek için, birimizi diğeri aleyhine kullanabilirler. Hepi­miz de ehl-i tevhîd olduğumuzdan, kardeşliği ve birliği emre­den yüzlerce kudsî bağ aramızda varken, ayrılığı gerektiren cüzî meseleleri bırakmak elzemdir.

1 Ali Balkız, Daily News Gazetesi Eki; 15.7.1993 tarihli Zaman Ga­zetesi. sh. 5, Mustafa Özcan’ın yazısı.

2 Örnek olarak bkz. Mordechai Nisan, Minorities in the Middle Easİ: a history of struggle and self-expression, (McFarland, 2002}ö sh. 1

    Muzaffer Alev

Bediuzzaman Türkleri ve Kürdleri kardes yapmistir :

islam harfleriyle 1000 senelik Türkce yazili kitaplarimiz, islami kültürümüz, Güzel Türkce dilimiz yok edildi. Uydurukca konusur olduk. “Aciklamali Mehmet Akif Külliyati” isimli 10 ciltlik eseri bir arastirirsaniz, neydik ne olduk anlasilir. Bize Amerikali kovboylari ögrettiler. Yüce dinimiz son hak dîn güzel islamiyeti, islam tarihini, Türklerin ve Kürtlerin imanli ecdadi, Büyük Selcuklu ve Büyük Osmanli ecdadimizin tarihini bildigimizi zannediyoruz. Aslinda hic bilmiyoruz. Türk, Kürd, Sünni, Alevi Kardesligiyle Vahsi Haclilara ve zalim Ruslara karsi islamin 1000 senedir bayraktarligini yapan imanli ecdadimizin hikmetini, kerametini, imanini 90 senedir yok etmisler. Yeni nesli uyduruk müslüman yaparak Komünizme karsi kullanmislar. Simdi dindar müslümanlari ic savaslarla yok etmek istiyorlar. Bediuzzaman Türkleri ve Kürdleri kardes yapti. Sinsi Haclilarin ve siyonist cifit yahudilerin hilelerine, televizyonlarina, casuslarina dikkat edelim.  Muzaffer Alev  Kopenhag  www.esir.webbyen.dk

                

MEHMED AKİF KÜLLİYATI (Açıklamalı) :   Billeder’i  yani (Resim’i tiklayiniz)

http://www.google.dk/#hl=da&source=hp&biw=&bih=&q=aciklamali+mehmet+akif+k%C3%BClliyati&btnG=Google-s%C3%B8gning&aq=f&aqi=&aql=&oq=aciklamali+mehmet+akif+k%C3%BClliyati&gs_rfai=&fp=868d2f6dea423984

 

Şapkalı Eğitim İçin Karar: 

 http://www.habereditor.com/news_detail.php?id=66187&uniq_id=1268922193

Birileri Büyük Selcuklu ve Büyük Osmanlidan intikam mi aliyor? Biz bu hallere mi düsecektik? Bin senedir Yüce islamin bayraktarligini biz yapmadik mi? Kimler bizi yamulttu? Kimler yamultmaya devam ediyor? Gavur ülkelerinde bas örtüsü yasak degil ki! Bize ne oldu? Biz hic düsünmez miyiz?

Binlerce Danimarkali Müslüman kizlar melekler gibi cok güzel örtünüyorlar. islam dinini, ilmihalini, FIKIHINI, tarihini cok iyi biliyorlar. Bizim neslimiz ise Avrupa da bile bizimkiler tarafindan, seytani hilelerle gâvur (islam düsmani) ediliyor, islamiyetten uzaklastiriliyor! Kimler yapiyor bu seytani hileleri?
Muzaffer Alev Kopenhag
  www.esir.webbyen.dk

Sabatay Sevi ve Sabataycılık :  (Osmanliyi yikan gizli Yahudiler! Türkiyemizde 1.5 milyondurlar.)

 http://gerceginotekiyuzu.wordpress.com/2007/08/17/sabatay-sevi-ve-sabataycilik/#comments

     Görülmeyen esirlik, en tehlikeli esirliktir!    :

Müslüman ülkelerinde kütüphaneler sömürge kütüphanesi. islami kitaplar yasak. Evlere islami kitap verilemiyor. Avrupada bebekler icin bölümler acildi kutuphanelerde.
Turkiyede islamiyet tehlike olarak görülüyor. Televizyonlar insanlarimizi, yeni neslimizi cahil ve ahlaksiz yapiyor. Okullarin, Radyolarin, Televizyonlarin durumu bir facia. Evlere islami kitaplar ve Cd. ler ödünc verilmeli istendigin kadar!  Avrupalilasmayi gavurlasmak olarak anliyanlar soguk savas sonrasi müslümanlari dinsiz, imansiz ve islam düsmani gavur yapmak istemektedirler.
Muzaffer Alev Kopenhag  www.esir.webbyen.dk        Kitap okumada özürlü toplum olduk: http://www.milligazete.com.tr/makale/kitap-okumada-ozurlu-toplum-olduk-172034.htm

Eşi iftarda ‘yemek yok’ deyince kendini astı!  http://www.milligazete.com.tr/haber/esi-iftarda-yemek-yok-deyince-kendini-asti-174087.htm

 

     Hadiselerin perde arkasini bilmemiz gerekiyor. Davul bizim elimizde ama tokmak kimin elinde?
Ülkemizde 1.5 milyon gizli, sabatayci yahudi ve 1.5 milyon gizli ermeni,  türk ve müslüman kimlik kartiyla, nerelerde vazifeli? Avrupa, Amerika ve israil kimlere yardim yapiyor?
Biz köse dönmece oynarsak, Tayyib Bey ne yapabilir ki?
Tayyib Erdogan’i suclamiyalim.
Perde arkasindaki gücler oldukca hersey kötüye gidecektir. Yakinda iran savasina girersek hic sasirmayin!
Alevi sunni, Kürt Türk ic savaslariyla yok edilirsek, Büyük israil oluverirsek onada sasirmayin!
Muzaffer Alev Kopenhag
  www.esir.webbyen.dk         19.08.2010

 

 

Görüntülü Risale i Nur-  iman-  dersleri:     http://www.google.dk/#hl=da&q=G%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCl%C3%BC+Risale+i+Nur-++iman-++dersleri%3A+&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=868d2f6dea423984

    Alevi – Sünni elele : http://www.youtube.com/watch?v=8ykexI0lGQM&feature=related

      Saklı Tarihimiz 8 (5/4) Alevi ve Sünni İhtilafı : http://www.youtube.com/watch?v=k6kvifHIf6s

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s